o kancelarii

Nasz Zespół

SGS Sasin-Głąbicka-Sasin Kancelarie Adwokackie stworzone zostały przez młodych, kompetentnych i rzetelnych profesjonalistów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje w świadczeniu usług prawnych w trakcie studiów, praktyk, aplikacji adwokackiej oraz prowadząc własne Kancelarie. 

Nasz zespół cechuje się łatwością kontaktu, zaangażowaniem w każdą powierzoną sprawę oraz przejrzystą formą rozliczeń z Klientem. Oferujemy wysokiej jakości usługi prawnicze oparte na doświadczeniu oraz kreatywności. 

Przy wykonywaniu zawodu zawsze kierujemy się obowiązującym Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,  które stanowią dla Nas właściwy odpowiednio wysoki standard świadczonej przez Kancelarie pomocy prawnej. 

Adwokaci obsługują osoby fizyczne, jak również prowadzą bieżącą obsługę i doradztwo podmiotów gospodarczych oraz Klientów korporacyjnych. 

W zakresie prowadzonej działalności przede wszystkim reprezentują Klientów
w postępowaniach sądowych, przed organami ścigania i innymi podmiotami, projektują, negocjują i opiniują mowy, sporządzają środki zaskarżenia od orzeczeń sądowych i decyzji, pisma i opinie prawne, zajmują się sądową i egzekucyjną windykacją należności. 

Korzystają z pozasądowych form rozwiązywania sporów uczestnicząc w arbitrażu, mediacjach i negocjacjach,  co pozwala Klientom na oszczędność czasu oraz środków finansowych. Także w tym celu proponują nowoczesne środki komunikacji w kontakcie
z Kancelarią.

Izabela Głąbicka-Sasin

Izabela Głąbicka-Sasin

Adwokat
Adwokat Izabela Głąbicka-Sasin Jest specjalistą z zakresu spraw karnych oraz cywilnych dotyczących rozwodu, podziału majątku i spraw rodzinnych. Jednym z kluczowych elementów wykonywanej przez nią praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sądami, organami ścigania i innymi podmiotami. Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie jeszcze w trakcie studiów pierwsze szlify w świadczeniu pomocy prawnej zdobywała w Klinice Prawa UŁ. Była także związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA 
i jedną z czwórki studentów w Polsce, którzy jako pierwsi zostali zaproszeni 
do współpracy w Klinice Praw Dziecka. Doświadczenie zawodowe zyskała 
w toku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i współpracując 
z Kancelariami Adwokackimi w Łodzi oraz w Bełchatowie, a od 2010 roku 
w ramach własnej Kancelarii.

Przemysław Sasin

Przemysław Sasin

Adwokat
Adwokat Przemysław Sasin Jest specjalistą z zakresu spraw gospodarczych, administracyjnych, dotyczących nieruchomości, a także z zakresu prawa budowalnego. Jednym z kluczowych elementów wykonywanej przez niego praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sądami, organami ścigania i innymi podmiotami.   Ukończył z wyróżnieniem i medalem za celujące wyniki w nauce Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie rozpoczął doktorat z zakresu Zamówień Publicznych i Publicznego Prawa Gospodarczego na UŁ. Już w trakcie studiów zajmował się prawną obsługą przedsiębiorstw, a dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w toku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi, współpracując z trzema Kancelariami Adwokackimi w Łodzi, a od 2010 roku w ramach własnej Kancelarii.

Marta Stawiany

Marta Stawiany

Sekretarz
Sekretarz Marta Stawiany W SGS prowadzi obsługę administracyjną sekretariatu, zapewnia sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Adwokatem a Klientem, prowadzi kalendarz spotkań, zajmuje się bieżącą obsługą Klientów informując ich o wszystkich kwestiach, jakie dotyczą prowadzonej sprawy. Jej praca jest nieodzownym wsparciem dla zespołu Adwokatów i uzupełnia pozaprawne elementy niezbędne dla szybkiego i kompetentnego realizowania interesu Klientów. Dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym, zaangażowaniu, otwartości, kreatywności, komunikatywności, wysokiej odpowiedzialności 
za powierzone jej obowiązki, a także miłej aparycji zapewnia sprawną, przyjemną i skuteczną obsługę Klientów SGS. Ukończyła studia ekonomiczne na kierunku Informatyki Finansowo- Bankowej 
w Akademii Świętokrzyskiej. Przez wiele lat była doradcą i konsultantem znanych w regionie firm, gdzie doskonaliła umiejętności interpersonalne.

SGS Kancelarie Adwokackie specjalizują się w prowadzeniu spraw:

KARNYCH

 • obrona w dochodzeniu/śledztwie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • działanie w przypadkach pilnych jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończego, czy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 • wykonawczych o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, rozłożenie grzywny na raty;
 • w postępowaniach w sprawach nieletnich;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działanie zmierzające do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym;
 • karnych skarbowych;

RODZINNYCH

 • rozwód i separacja;
 • alimenty;
 • ustalenie/ zmiana kontaktów z dzieckiem;
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • rozdzielność majątkowa;

CYWILNYCH

 • odszkodowania;
 • spadki;
 • zachowek;
 • podziały majątku;
 • działy spadku;
 • zniesienie współwłasności;
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • ochrona dóbr osobistych;

GOSPODARCZYCH

 • o zapłatę;
 • zakładanie, restrukturyzacja i przekształcania spółek prawa handlowego;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów sporządzania umów i kontraktów handlowych;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

ADMINISTRACYJNYCH

 • pozwolenia na budowę i użytkowanie;
 • legalizacja obiektów budowlanych;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie stosunków wodnych;
 • koncesje i zezwolenia;
 • ochrona środowiska;
 • odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

 • zasiedzenie nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości;
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY TAKŻE KLIENTÓW, KTÓRYCH SPRAWY DOTYCZĄ INNYCH DZIEDZIN PRAWA, JAK NP.

 • prawa Pracy;
 • egzekucji sądowej i windykacji;
 • prawa Internetu;
 • ochrony dziecka na podstawie Konwencji Haskiej;
 • reprezentacji przed Sądem Lekarskim;
 • reprezentacji przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla Nauczycieli i Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli;
 • reprezentacji przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN.