o kancelarii

Nasz Zespół

SGS Sasin-Głąbicka-Sasin Kancelarie Adwokackie stworzone zostały przez młodych, kompetentnych i rzetelnych profesjonalistów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje w świadczeniu usług prawnych w trakcie studiów, praktyk, aplikacji adwokackiej oraz prowadząc własne Kancelarie. 

Nasz zespół cechuje się łatwością kontaktu, zaangażowaniem w każdą powierzoną sprawę oraz przejrzystą formą rozliczeń z Klientem. Oferujemy wysokiej jakości usługi prawnicze oparte na doświadczeniu oraz kreatywności. 

Przy wykonywaniu zawodu zawsze kierujemy się obowiązującym Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,  które stanowią dla Nas właściwy odpowiednio wysoki standard świadczonej przez Kancelarie pomocy prawnej. 

Adwokaci obsługują osoby fizyczne, jak również prowadzą bieżącą obsługę i doradztwo podmiotów gospodarczych oraz Klientów korporacyjnych. 

W zakresie prowadzonej działalności przede wszystkim reprezentują Klientów
w postępowaniach sądowych, przed organami ścigania i innymi podmiotami, projektują, negocjują i opiniują mowy, sporządzają środki zaskarżenia od orzeczeń sądowych i decyzji, pisma i opinie prawne, zajmują się sądową i egzekucyjną windykacją należności. 

Korzystają z pozasądowych form rozwiązywania sporów uczestnicząc w arbitrażu, mediacjach i negocjacjach,  co pozwala Klientom na oszczędność czasu oraz środków finansowych. Także w tym celu proponują nowoczesne środki komunikacji w kontakcie
z Kancelarią.

Izabela Głąbicka-Sasin

Izabela Głąbicka-Sasin

Adwokat
Adwokat Izabela Głąbicka-Sasin jest specjalistą z zakresu spraw karnych oraz cywilnych, w szczególności podziału majątku, rozwodu, a także rozwiązywania sporów i prowadzenia negocjacji, a jednym z kluczowych elementów wykonywanej praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sądami, organami ścigania i innymi podmiotami.  Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów była związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej rozpoczęła od działalności w Klinice Prawa UŁ. Była także jedną z czwórki studentów w Polsce, którzy jako pierwsi zostali zaproszeni do współpracy w Klinice Praw Dziecka. Odbyła  praktyki w Dziale Prawnym Urzędu Miasta Bełchatowa, w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturze w Łodzi. Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W toku aplikacji współpracowała na stałe z Kancelarią Adwokacką w Łodzi oraz w Bełchatowie. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu adwokackiego w 2010 roku założyła własną Kancelarię z siedzibą główną w Łodzi oraz Filią w Bełchatowie. Od 2019 roku Kancelaria pod szyldem SGS Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Głąbicka-Sasin rezyduje w Bełchatowie, a zakresem swojej działalności obejmuje sprawy z terenu całego kraju, w szczególności Apelacji Łódzkiej.

Przemysław Sasin

Przemysław Sasin

Adwokat
Adwokat Przemysław Sasin jest specjalistą z zakresu spraw gospodarczych, handlowych, cywilnych, prawa pracy i szeroko rozumianych spraw administracyjnych, w szczególności z zakresu prawa budowalnego, a także rozwiązywania sporów i prowadzenia negocjacji, a jednym z kluczowych elementów wykonywanej praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sadami, organami ścigania i innymi podmiotami.  Odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył z wyróżnieniem oraz medalem za celujące wyniki w nauce. W trakcie studiów zaczął zdobywać doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej zajmując się prawną obsługą przedsiębiorstw, w szczególności z branży budowlanej. Odbył  praktyki w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturze w Łodzi. Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W toku aplikacji adwokackiej współpracował na stałe z trzema Kancelariami Adwokackimi w Łodzi oraz prowadził obsługę prawną przedsiębiorców. Rozpoczął studia doktoranckie z zakresu Zamówień Publicznych i Publicznego Prawa Gospodarczego na UŁ. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu adwokackiego w 2010 roku założył własną Kancelarię z siedzibą główną w Łodzi oraz Filią w Bełchatowie. Od 2019 roku Kancelaria pod szyldem SGS Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Sasin rezyduje w Bełchatowie, a zakresem swojej działalności obejmuje sprawy z terenu całego kraju, w szczególności Apelacji Łódzkiej.

Monika Witkowska

Monika Witkowska

Sekretarz
Sekretarz Monika Witkowska ukończyła studia na kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie i Administracja. Wiedzę uzupełniła także o studia podyplomowe z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo posiada kwalifikacje z zakresu Kadr i Płac. Od kilku lat prowadzi obsługę Kancelarii Adwokackich. W SGS od 2015 roku prowadzi obsługę administracyjną sekretariatu, zapewnia sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Adwokatem a Klientem, prowadzi kalendarz spotkań, zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie prowadzonych spraw informując o wszystkich kwestiach, jakie dotyczą prowadzonej sprawy. Jej praca jest nieodzownym wsparciem dla zespołu Adwokatów i uzupełnia pozaprawne elementy niezbędne dla szybkiego i kompetentnego realizowania interesu Klientów. Dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym i interpersonalnym, a także zaangażowaniu, otwartości, kreatywności, komunikatywności, wysokiej odpowiedzialności za powierzone jej obowiązki, a także miłej aparycji zapewnia sprawną, miłą i skuteczną obsługę Klientów SGS.

SGS Kancelarie Adwokackie specjalizują się w prowadzeniu spraw:

karnych:
 • obrona w dochodzeniu/śledztwie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • działanie w przypadkach pilnych jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończego, czy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 • wykonawczych o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, rozłożenie grzywny na raty;
 • w postępowaniach w sprawach nieletnich;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działanie zmierzające do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym;
 • karnych skarbowych;
rodzinnych:
 • rozwód i separacja;
 • alimenty;
 • ustalenie/ zmiana kontaktów z dzieckiem;
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • rozdzielność majątkowa;
cywilnych:
 • odszkodowania;
 • spadki;
 • zachowek;
 • podziały majątku;
 • działy spadku;
 • zniesienie współwłasności;
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • ochrona dóbr osobistych;
gospodarczych:
 • o zapłatę;
 • zakładanie, restrukturyzacja i przekształcania spółek prawa handlowego;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów sporządzania umów i kontraktów handlowych;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
administracyjnych:
 • pozwolenia na budowę i użytkowanie;
 • legalizacja obiektów budowlanych;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie stosunków wodnych;
 • koncesje i zezwolenia;
 • ochrona środowiska;
 • odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
prawa pracy: 
 • obsługa pracodawców;
 • nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za wypadek w pracy lub w drodze do pracy ;
 • z zakresu mobbingu i dyskryminacji;
 • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.;
 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania,
dotyczące nieruchomości:
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości;
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
egzekucji sądowej i windykacji.

W ramach wykonywanych usług współpracujemy na stałe z zaufanymi Kancelariami Radców Prawnych, Notariuszami, architektami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz Kancelariami Komorników.

Zapraszamy do współpracy także Klientów, których sprawy dotyczą innych dziedzin prawa, jak np.:
 • prawa Internetu;
 • ochrony dziecka na podstawie Konwencji Haskiej;
 • reprezentacji przed Sądem Lekarskim;
 • reprezentacji przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla Nauczycieli i Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli;
 • reprezentacji przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN.