Nasza siedziba:

Ul. Pabianicka 1
Bełchatów

TELEFON/FAX:  44-632–28-68

Oferta kancelarii

sprawy karne
 • obrona w dochodzeniu/śledztwie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • działanie w przypadkach pilnych jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończego, czy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 • wykonawczych o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, rozłożenie grzywny na raty;
 • w postępowaniach w sprawach nieletnich;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działanie zmierzające do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym;
 • karnych skarbowych;
 
 
 
sprawy cywilne
 • odszkodowania;
 • spadki;
 • zachowek;
 • podziały majątku;
 • działy spadku;
 • zniesienie współwłasności;
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • ochrona dóbr osobistych;
 
 
 
 
 

 

sprawy rodzinne

 • rozwód i separacja;
 • alimenty;
 • ustalenie/ zmiana kontaktów z dzieckiem;
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • rozdzielność majątkowa;

 

sprawy prawa pracy
 • obsługa pracodawców;
 • nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za wypadek w pracy lub w drodze do pracy ;
 • z zakresu mobbingu i dyskryminacji;
 • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.;
 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania,

 

 
sprawy gospodarcze
 • o zapłatę;
 • zakładanie, restrukturyzacja i przekształcania spółek prawa handlowego;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów sporządzania umów i kontraktów handlowych;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 

 
sprawy administracyjne
 • pozwolenia na budowę i użytkowanie;
 • legalizacja obiektów budowlanych;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie stosunków wodnych;
 • koncesje i zezwolenia;
 • ochrona środowiska;
 • odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

 

 
egzekucja sądowa i windykacja

W ramach wykonywanych usług współpracujemy na stałe z zaufanymi Kancelariami Radców Prawnych, Notariuszem, architektami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz Kancelariami Komorników.

 
 
sprawy dotyczące nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości;
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

NASZA SIEDZIBA:

Ul. Pabianicka 1
97-400 Bełchatów

E-MAIL:

adwokat@kancelaria-sgs.pl

TELEFON/FAX:

44-632–28-68

Copyright © 2018, Kancelarie Adwokackie - Adwokat Przemysław Sasin, Izabela Głąbicka-Sasin. All Rights Reserved.